2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA

2021-TŐL VÁLTOZIK A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZTATÁSA

2021 január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több

pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság látja el.

 

  1. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat – a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is az illetékes Önkormányzati Adóhatóság végzi.

 

Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a

gépjármű forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a központi költségvetést

illeti meg.

 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és

 vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes* gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító

adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön

 bejelentést nem kell tenniük.

 

*Gjt. 5. § Mentes az adó alól

a)  a költségvetési szerv,

  1. az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a

tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

  1. az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

d)  az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

  1. a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó

szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a

 

tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

  1. a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis

személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany

adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

  1. a környezetkímélő gépkocsi,

h)-i)

  1. az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter

állásfoglalása az irányadó,

  1. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján

felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi

állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

  1. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§),

vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos

honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu /

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az

 önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

(Tiszacsermely Község Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 54600274- 17003926-00000000)

 

 

Tiszacsermely, 2021. január hó.

Tiszacsermely Község Önkormányzata